بروکرهای فارکس

بهترین بروکر فارکس کدام است؟
در Mr Forex معتبرترین و پیشتازترین بروکرهای فارکس برای شما ارائه شده اند.
در زیر می توانید لیست بروکرهای فارکس.

هشدار خطر سرمایه شما در خطر است.

Top
▾▴
بروکر
▾▴
فارسی حداقل واریز
▾▴
پاداش
▾▴
اهرم
▾▴
MT4 MT5 ECN (حداقل واریز)
▾▴
اطلاعات
1 $5 تا 500:1
اطلاعات
www
2 $5 تا 1000:1 $200
اطلاعات
www
3 $200 تا 1000:1 $300
اطلاعات
www
4 $200 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
5 $10 $500 تا 2000:1 $1000
اطلاعات
www
6 $1 $10 تا 500:1 $100
اطلاعات
www
7 $1 تا 1000:1 $50
اطلاعات
www
8 $1 $123 تا 3000:1
اطلاعات
www
9 $100 تا 200:1 $100
اطلاعات
www
10 $5 $5 تا 1000:1 $500
اطلاعات
www
11 $1000 تا 400:1
اطلاعات
www
12 $1 تا 1000:1 $100
اطلاعات
www
13 $100 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
14 $1 تا 3000:1 $500
اطلاعات
www
15 $5 تا 1000:1 $1000
اطلاعات
www
16 $1 $1000 تا 1000:1
اطلاعات
www
17 $200 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
18 $100 تا 30:1
اطلاعات
www
19 $3 تا 200:1 $300
اطلاعات
www
20 $100 تا 500:1
اطلاعات
www
21 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
22 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
23 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
24 $50 $15 تا 500:1 $200
اطلاعات
www
25 $50 تا 200:1 $50
اطلاعات
www
26 $100 تا 200:1 $100
اطلاعات
www
27 $1 $50 تا 1000:1
اطلاعات
www
28 $100 تا 500:1 $5000
اطلاعات
www
29 250€ تا 400:1
اطلاعات
www
30 $1 تا 500:1 $10000
اطلاعات
www
31 $250 تا 500:1 $2000
اطلاعات
www
32 $10 تا 300:1
اطلاعات
www
33 $1 تا 500:1
اطلاعات
www
34 $10 تا 1000:1
اطلاعات
www
35 $25 تا 1000:1
اطلاعات
www
36 $100 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
37 $10 $7 تا 500:1
اطلاعات
www
38 $300 تا 200:1 $3000
اطلاعات
www
39 $1 $1000 تا 1000:1 $1
اطلاعات
www
40 $1 $5 تا 500:1
اطلاعات
www
41 $20 تا 400:1
اطلاعات
www
42 $250 تا 500:1 $5000
اطلاعات
www
43 $100 تا 200:1 $1000
اطلاعات
www
44 $50 تا 1000:1
اطلاعات
www
45 $1 $100 تا 100:1
اطلاعات
www
46 $250 $100 تا 500:1 $300
اطلاعات
www
47 $1 $50 تا 500:1 $250
اطلاعات
www
48 $25 $30 تا 500:1 $25
اطلاعات
www
49 $250 تا 200:1 $250
اطلاعات
www
50 $200 تا 500:1 $1000
اطلاعات
www
51 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
52 $100 تا 1000:1 $100
اطلاعات
www
53 $50 تا 500:1
اطلاعات
www
54 $100 تا 300:1
اطلاعات
www
55 $100 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
56 $100 تا 400:1
اطلاعات
www
57 $10 تا 500:1 $10
اطلاعات
www
58 $1 تا 3000:1
اطلاعات
www
59 $1 تا 1000:1 $1
اطلاعات
www
60 $100 تا 500:1 $500
اطلاعات
www
فارسی
حداقل واریز $5
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $5
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $300

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $10
پاداش $500
اهرم تا 2000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $10
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $50

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $123
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 30:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $5
پاداش $5
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $1000
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $5
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $1000
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $3
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $300

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 300:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $50
پاداش $15
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $200

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $50

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $50
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $5000

فارسی
حداقل واریز 250€
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $10000

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $2000

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $25
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $10
پاداش $7
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $300
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $3000

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $1000
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $5
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $20
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $5000

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $100
اهرم تا 100:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $250
پاداش $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $300

فارسی
حداقل واریز $1
پاداش $50
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $250

فارسی
حداقل واریز $25
پاداش $30
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $25

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $250
اهرم تا 200:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $250

فارسی
حداقل واریز $200
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1000

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 300:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $100

فارسی
حداقل واریز $50
اهرم تا 500:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 400:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $10
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $10

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 3000:1
MT4
MT5

فارسی
حداقل واریز $1
اهرم تا 1000:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $1

فارسی
حداقل واریز $100
اهرم تا 500:1
MT4
MT5
ECN (حداقل واریز) $500


 ✚

بازار فارکس چیست؟فارکس اصطلاح کوتاه برای "ارز" (معمولا به عنوان ارز شناخته می شود)، آن را به طور معمول مورد استفاده برای توصیف روند خرید و فروش ارز. فارکس یک بازار جهانی برای معامله ارز، بزرگترین بازار در جهان, 24 ساعت شبانه روز از یکشنبه شب تا جمعه شب باز است. فارکس نیز شناورترین بازار مالی، حجم معاملات بزرگ وجود دارد: هر روز بیش از 5 تریلیون دلار تبادل می شوند همیشه وجود دارد بسیاری از معاملات.

معامله در بازار فارکسارزش ارز افزایش و سقوط در برابر یکدیگر با توجه به عوامل اقتصادی و فنی و ژئوپولیتیک. هدف مشترک معامله در بازار فارکس این است که سود حاصل از این تغییرات در ارزش یک ارز در مقابل دیگری است. همه جفت فارکس از نظر یک ارز در مقابل دیگری نقل، فارکس عمل به طور همزمان خرید یک ارز در حالی که فروش دیگری است. هر جفت ارز ارز "پایه" و "با" ارز جاری است. ارز پایه ارز سمت چپ جفت ارز است و با ارز جاری در سمت راست است. به عنوان مثال، در یورو/دلار آمریکا، یورو ارز "پایه" و دلار است "با" ارز جاری. اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده افزایش یابد و اگر او انتظار دارد که نرخ ارز خود را در آینده سقوط خواهد کرد از فروش جفت ارز معامله گر فارکس جفت ارز را خریداری کنید.

بروکر چیست؟معامله گران باید به انجام فعالیت های تجاری خود را از طریق کارگزار فارکس. کارگزار عمل به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده در معامله فارکس. آنها سکوهای معاملاتی است که اجازه می دهد معامله گران به خرید و فروش ارز خارجی ارائه. معامله گران این است که به زمان به تحقیق و مقایسه گزینه های برای پیدا کردن بروکر که بهترین متناسب با نیاز خود را.


هشدار خطر سرمایه شما در خطر است. ممکن است با از دست دادن بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود مواجه شوید، لذا نباید پولی را سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را ندارید.

اطلاعات در مورد این سایت برای توزیع به در نظر گرفته شده، و یا استفاده شده توسط هر فرد در هر کشور یا حوزه قضایی که در آن چنین توزیع و یا استفاده خواهد بود بر خلاف قانون محلی و یا مقررات و است که در ساکنان کارگردانی: بلژیک · فرانسه · ژاپن · لتونی · ترکیه · ایالات متحده آمریکا ·