Форекс брокерийн компани

Топ
▾▴
брокер
▾▴
монгол доод хэмжээ
▾▴
Шагнал
▾▴
Хөшүүрэг
▾▴
MT4 MT5 ECN (доод хэмжээ)
▾▴
1 $10 дээд хэмжээ: 300:1 www
2 $5 дээд хэмжээ: 500:1 www
3 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
4 $1 $123 дээд хэмжээ: 3000:1 www
5 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
6 $100 дээд хэмжээ: 200:1 $1000 www
7 $5 дээд хэмжээ: 1000:1 $200 www
8 $200 дээд хэмжээ: 1000:1 $300 www
9 $1 дээд хэмжээ: 3000:1 $500 www
10 $1 $1000 дээд хэмжээ: 1000:1 www
11 $25 $30 дээд хэмжээ: 500:1 $25 www
12 $10 $500 дээд хэмжээ: 2000:1 $1000 www
13 $1 $10 дээд хэмжээ: 500:1 $100 www
14 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
15 $250 дээд хэмжээ: 200:1 $250 www
16 $100 дээд хэмжээ: 30:1 www
17 $100 дээд хэмжээ: 500:1 www
18 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $50 www
19 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
20 $200 дээд хэмжээ: 500:1 $1000 www
21 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
22 $50 дээд хэмжээ: 200:1 $50 www
23 $100 дээд хэмжээ: 200:1 $100 www
24 $1 $50 дээд хэмжээ: 1000:1 www
25 $100 дээд хэмжээ: 200:1 $100 www
26 250€ дээд хэмжээ: 400:1 www
27 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
28 $1 дээд хэмжээ: 500:1 $10000 www
29 $250 дээд хэмжээ: 500:1 $2000 www
30 $100 дээд хэмжээ: 1000:1 $100 www
31 $5 $5 дээд хэмжээ: 1000:1 $500 www
32 $50 дээд хэмжээ: 500:1 www
33 $1000 дээд хэмжээ: 400:1 www
34 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $100 www
35 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
36 $1 дээд хэмжээ: 500:1 www
37 $5 дээд хэмжээ: 1000:1 $1000 www
38 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
39 $100 дээд хэмжээ: 300:1 www
40 $100 дээд хэмжээ: 400:1 www
41 $25 дээд хэмжээ: 1000:1 www
42 $3 дээд хэмжээ: 200:1 $300 www
43 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
44 $10 $7 дээд хэмжээ: 500:1 www
45 $300 дээд хэмжээ: 200:1 $3000 www
46 $1 дээд хэмжээ: 3000:1 www
47 $1 $1000 дээд хэмжээ: 1000:1 $1 www
48 $50 $15 дээд хэмжээ: 500:1 $200 www
49 $1 дээд хэмжээ: 1000:1 $1 www
50 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $5000 www
51 $1 $5 дээд хэмжээ: 500:1 www
52 $20 дээд хэмжээ: 400:1 www
53 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $500 www
54 $250 дээд хэмжээ: 500:1 $5000 www
55 $50 дээд хэмжээ: 1000:1 www
56 $1 $100 дээд хэмжээ: 100:1 www
57 $250 $100 дээд хэмжээ: 500:1 $300 www
58 $10 дээд хэмжээ: 1000:1 www
59 $1 $50 дээд хэмжээ: 500:1 $250 www
60 $10 дээд хэмжээ: 500:1 $10 www
монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 300:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $123
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 30:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $300

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $25
Шагнал $30
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $25

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $1000
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $10
Шагнал $500
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 2000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $250

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $50

монгол
доод хэмжээ $200
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 300:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $50

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ 250€
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $10000

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $2000

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $5
Шагнал $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1000
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $100

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1000

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $25
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $3
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $300

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $10
Шагнал $7
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $300
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 200:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $3000

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 3000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $1000
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1

монгол
доод хэмжээ $50
Шагнал $15
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $200

монгол
доод хэмжээ $1
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $1

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $5000

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $5
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $20
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 400:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $500

монгол
доод хэмжээ $250
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $5000

монгол
доод хэмжээ $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 100:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $250
Шагнал $100
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $300

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 1000:1
MT4
MT5

монгол
доод хэмжээ $1
Шагнал $50
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $250

монгол
доод хэмжээ $10
Хөшүүрэг дээд хэмжээ: 500:1
MT4
MT5
ECN (доод хэмжээ) $10


 ✚

Forex гэж юу вэ?

Forex нь богиносгосон хугацаагаар ашиглаж "Гадаад валют" (гэгддэг FX), энэ нь ихэвчлэн ашиглаж үйл явцыг тайлбарлах нь худалдах, худалдан авах валют. Forex нь дэлхийн зах зээл дээр арилжаа валют, энэ нь хамгийн том зах зээл нь дэлхийн нээсэн 24 цаг өдөр нь ням гарагийн орой хүртэл баасан гарагийн орой. Forex нь хамгийн шингэн санхүүгийн зах зээл нь асар их байдаг арилжааны хэмжээ: өдөр бүр 5-аас дээш их наяд ам. доллар байгаа солилцож, үргэлж маш их арилжаа.

Forex онлайн арилжаа

Валютын үнэт зүйлс нэмэгдэж, намар биенийхээ эсрэг улмаас хэд хэдэн эдийн засаг, техникийн болон геополитикийн хүчин зүйлс. Нийтлэг зорилго нь гадаад валютын арилжааны ашиг олох эдгээр өөрчлөлтийн утга нь нэг валютын эсрэг өөр. Бүх гадаад валютын хос иш татсан хувьд нэг валютын харьцуулахад өөр, гадаад Валютын арилжаа юм үйлдэл нэгэн зэрэг худалдан авах нэг валют зарах байхад өөр. Бүр валютын хос нь "суурь" валют "counter" валют. Үндсэн валют нь валютын зүүн талд валютын хос, эсрэг валют нь зөв. Жишээ нь EUR/USD, EUR нь "суурь" валютын ам. ДОЛЛАР, "counter" валют. Гадаад валютын худалдаачин болно худалдан авах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш өсөх ирээдүйд худалдах валютын хос бол тэр хүлээж, түүний ханш унах болно, ирээдүйд.

Юу нь брокер?

Худалдаачид естой явуулах нь тэдний арилжааны үйл ажиллагааг forex брокер. Брокер үйлс зуучлагчийн хооронд нь худалдагч, худалдан авагч оролцсон нь гадаад валютын ажил гүйлгээ. Тэд өгөх арилжааны платформ боломжийг олгодог худалдаачид худалдах, худалдан авах гадаад валют. Худалдаачид байх цаг зав судалгаа, харьцуулах хувилбаруудыг олоход нь зуучлагч сайн нийцэж, тэдний хэрэгцээ.


Эрсдлийн Анхааруулга: хөрөнгө оруулалт эрсдэл өндөр түвшинд оролцуулах. Энэ нь таны бүх хөрөнгийг алдсан боломжтой юм.

энэ сайтад мэдээлэл түгээх зориулалттай биш юм, эсвэл өөр ашиглаж, ийм хуваарилалт эсвэл хэрэглээ нь орон нутгийн хууль, зохицуулалт, оршин суугчдад чиглэсэн ороогүй байна харшилж байх ямар ч улс орон, улсад аль нэг хүн: Бельги · Франц · Япон · Латви улс · Турк · Америкийн нэгдсэн улс ·